nói một cách tổng quát trong Tiếng Anh là gì?

nói một cách tổng quát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói một cách tổng quát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói một cách tổng quát

    to speak in general, generally speaking