nói mãi trong Tiếng Anh là gì?

nói mãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói mãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói mãi

    * thngữ

    to talk away