nói luôn miệng trong Tiếng Anh là gì?

nói luôn miệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói luôn miệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói luôn miệng

    to never stop talking, talk continuously, talk non-stop