nói lắp trong Tiếng Anh là gì?

nói lắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói lắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nói lắp

  * dtừ

  cũng như nói cà lăm

  to stammer, to stutter

  người nói lắp stutterer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nói lắp

  * verb

  to stammer, to stutter

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nói lắp

  to stammer, stutter