nói hết sự thật trong Tiếng Anh là gì?

nói hết sự thật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói hết sự thật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói hết sự thật

    to tell the whole truth