nói giảm nhẹ đi trong Tiếng Anh là gì?

nói giảm nhẹ đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói giảm nhẹ đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói giảm nhẹ đi

    * thngữ

    to say the least of it