nói chuyện tiếp trong Tiếng Anh là gì?

nói chuyện tiếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói chuyện tiếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói chuyện tiếp

    to keep talking, continue talking