nói chuyện huyên thiên trong Tiếng Anh là gì?

nói chuyện huyên thiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói chuyện huyên thiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói chuyện huyên thiên

    * đtừ chaffer

    * thngữ

    chins (beards, jaws, tongues) were wagging