nói chuyện bằng dây nói trong Tiếng Anh là gì?

nói chuyện bằng dây nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói chuyện bằng dây nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói chuyện bằng dây nói

    * dtừ

    call