nói đến cá nhân trong Tiếng Anh là gì?

nói đến cá nhân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói đến cá nhân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói đến cá nhân

    * ttừ

    personal