nói được tiếng hoa lưu loát trong Tiếng Anh là gì?

nói được tiếng hoa lưu loát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói được tiếng hoa lưu loát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nói được tiếng hoa lưu loát

    to be able to speak fluent Chinese