nói đùa một câu trong Tiếng Anh là gì?

nói đùa một câu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nói đùa một câu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nói đùa một câu

    * thngữ

    to crack a joke