gài trong Tiếng Anh là gì?

gài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gài

  xem cài

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gài

  * verb

  to bolt; to fasten

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gài

  to bolt, fasten, attach