gài vào trong Tiếng Anh là gì?

gài vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài vào

    * dtừ

    insertion