gài áo trong Tiếng Anh là gì?

gài áo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài áo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài áo

    * thngữ

    to hook up a dress