gài độ trong Tiếng Anh là gì?

gài độ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài độ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài độ

    to angle for...

    gài độ nhậu to angle for a drinking-bout