gài khuy trong Tiếng Anh là gì?

gài khuy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài khuy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài khuy

    xem gài nút