gài cử tri vào một khu vực bầu cử trong Tiếng Anh là gì?

gài cử tri vào một khu vực bầu cử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài cử tri vào một khu vực bầu cử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài cử tri vào một khu vực bầu cử

    * nđtừ

    colonise