gài một loạt bom trong Tiếng Anh là gì?

gài một loạt bom trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài một loạt bom sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gài một loạt bom

    to set off a series of bombs