gài lại làm tay trong trong Tiếng Anh là gì?

gài lại làm tay trong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài lại làm tay trong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài lại làm tay trong

    * ngđtừ

    plant