gài nút trong Tiếng Anh là gì?

gài nút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài nút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài nút

    to fasten with buttons; to button

    gài nút áo sơ mi/áo mưa lại! fasten your shirt/raincoat with buttons!; button your shirt/raincoat!