gài số trong Tiếng Anh là gì?

gài số trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài số sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gài số

    to put (the car) in gear

    gài số de to go into reverse