gài cửa trong Tiếng Anh là gì?

gài cửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gài cửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gài cửa

  to bolt a door

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gài cửa

  * verb

  to bolt a door

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gài cửa

  to bolt a door