warrant officer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warrant officer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warrant officer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warrant officer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warrant officer

    holds rank by virtue of a warrant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).