warranty test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warranty test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warranty test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warranty test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warranty test

    * kỹ thuật

    sự thí nghiệm nghiệm thu