warranty of title nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warranty of title nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warranty of title giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warranty of title.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warranty of title

    * kinh tế

    giấy chứng nhận quyền sở hữu