warranty liability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warranty liability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warranty liability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warranty liability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warranty liability

    * kinh tế

    trách nhiệm bảo đảm