warranty card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warranty card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warranty card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warranty card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warranty card

    * kinh tế

    phiếu bảo hành