warranty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warranty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warranty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warranty.

Từ điển Anh Việt

 • warranty

  /'wɔrənti/

  * danh từ

  sự cho phép; sự được phép, quyền (được làm việc gì)

  (pháp lý) sự bảo đảm (hàng hoá đúng quy cách...)

 • warranty

  (toán kinh tế) bảo đảm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • warranty

  * kinh tế

  điều khoản bảo đảm

  điều khoản đặc ước

  điều khoản đặt ước

  điều khoản thứ yếu

  giấy bảo đảm

  giấy bảo hành

  giấy bảo hành (hàng hóa)

  sự bảo đảm

  sự bảo hành

  sự cam kết

  * kỹ thuật

  bảo đảm

  chứng chỉ nộp thuế

  đảm bảo

  sự bảo đảm

  sự chứng minh

  ủy quyền

  điện:

  bảo hành

  ô tô:

  phiếu bảo hành

  giao thông & vận tải:

  việc bảo hành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warranty

  Similar:

  guarantee: a written assurance that some product or service will be provided or will meet certain specifications

  Synonyms: warrant, warrantee