warranted free from impurities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warranted free from impurities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warranted free from impurities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warranted free from impurities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warranted free from impurities

    * kinh tế

    được bảo đảm không có tạp chất