warrant of attorney nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warrant of attorney nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warrant of attorney giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warrant of attorney.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warrant of attorney

    * kinh tế

    giấy ủy quyền

    giấy ủy quyền cho người đại diện trước tòa