warrant-officer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warrant-officer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warrant-officer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warrant-officer.

Từ điển Anh Việt

  • warrant-officer

    /'wɔrənt'ɔfisə/

    * danh từ

    (quân sự) chuẩn uý; ông quản