warrant of distress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warrant of distress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warrant of distress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warrant of distress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warrant of distress

    * kinh tế

    lệnh tịch biên tài sản