walking stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking stick.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walking stick

    a stick carried in the hand for support in walking

    any of various mostly tropical insects having long twiglike bodies

    Synonyms: walkingstick, stick insect

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).