walking shoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking shoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking shoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking shoe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walking shoe

    a light comfortable shoe designed for vigorous walking

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).