walking-tour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking-tour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking-tour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking-tour.

Từ điển Anh Việt

  • walking-tour

    /'wɔ:kiɳtuə/

    * danh từ

    cuộc đi chơi bộ