walking delegate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking delegate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking delegate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking delegate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walking delegate

    a union representative who visits workers at their jobs to see whether agreements are observed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).