upper side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

upper side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm upper side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của upper side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • upper side

  * kỹ thuật

  cánh thượng

  cánh trên

  mặt trên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • upper side

  Similar:

  top: the highest or uppermost side of anything

  put your books on top of the desk

  only the top side of the box was painted

  Synonyms: top side, upside