unit value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unit value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unit value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unit value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • unit value

    * kinh tế

    giá trị đơn vị