unit charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unit charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unit charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unit charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • unit charge

  * kinh tế

  đơn vị cơ bản

  phí cơ bản

  phí đơn vị (điện thoại...)

  * kỹ thuật

  culông E

  culông tĩnh điện

  điện tích đơn vị

  hóa học & vật liệu:

  diện tích đơn vị

  điện:

  đơn vị điện tích