trump up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trump up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trump up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trump up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trump up

    invent

    trump up charges

    Synonyms: concoct

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).