trumpet creeper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trumpet creeper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trumpet creeper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trumpet creeper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trumpet creeper

    a North American woody vine having pinnate leaves and large red trumpet-shaped flowers

    Synonyms: trumpet vine, Campsis radicans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).