trumpet section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trumpet section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trumpet section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trumpet section.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trumpet section

    the section of a band or orchestra that plays trumpets or cornets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).