campsis radicans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

campsis radicans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm campsis radicans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của campsis radicans.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • campsis radicans

    Similar:

    trumpet creeper: a North American woody vine having pinnate leaves and large red trumpet-shaped flowers

    Synonyms: trumpet vine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).