trump card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trump card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trump card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trump card.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trump card

    Similar:

    trump: a playing card in the suit that has been declared trumps

    the ace of trumps is a sure winner

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).