trump-card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trump-card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trump-card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trump-card.

Từ điển Anh Việt

  • trump-card

    * danh từ

    quân bài chủ (quân bài thuộc hoa chủ)

    chủ bài; nguồn có giá trị nhất