trump out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trump out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trump out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trump out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trump out

    Similar:

    trump: proclaim or announce with or as if with a fanfare

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).