concoct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concoct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concoct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concoct.

Từ điển Anh Việt

 • concoct

  /kən'kɔkt/

  * ngoại động từ

  pha, chế

  to concoct a medicine: pha thuốc

  to concoct a new dish: chế biến một món ăn mới

  (nghĩa bóng) bịa ra, đặt ra, dựng lên, bày đặt

  to concoct a story: bịa chuyện, đặt chuyện

  to concoct a plot: bày mưu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • concoct

  * kinh tế

  ghép lại

  pha chế

  trộn

  * kỹ thuật

  pha chế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • concoct

  make a concoction (of) by mixing

  prepare or cook by mixing ingredients

  concoct a strange mixture

  Synonyms: cook up

  Similar:

  trump up: invent

  trump up charges

  think up: devise or invent

  He thought up a plan to get rich quickly

  no-one had ever thought of such a clever piece of software

  Synonyms: think of, dream up, hatch