transition type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transition type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transition type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transition type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transition type

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kiểu chuyển tiếp