transition lake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transition lake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transition lake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transition lake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transition lake

    * kỹ thuật

    môi trường:

    hồ chuyển tiếp